Love

LOVE for 

GLADSAXE SKØJTELØBER-FORENING 

som vedtaget på foreningens generalforsamling den 6. marts 2017. 


1.

Foreningens navn er Gladsaxe Skøjteløber-Forening, kunstløbssektionen. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. 


Foreningens formål er at virke til fremme af fællesskabet om kunstløb og isdans ved i videst muligt omfang at give medlemmerne adgang til instruktion i kunstløb og isdans. 

Når det er muligt at arrangere konkurrencer og opvisning i kunstløb og isdans, herunder klubmesterskaber og mær- 

keprøver. 


2. 

Enhver person, der ikke er udelukket af Dansk Idræts-Forbund, kan optages som medlem. Indmeldelse sker til foreningens kasserer eller dennes stedfortræder.

Indmeldelse skal for at få endelig gyldighed godkendes af foreningens bestyrelse (eller et af denne nedsat udvalg). Udmeldelse sker skriftligt til foreningens adresse og med 14 dages varsel til en måneds udgang. 


3.

Ethvert medlem er forpligtet til at medvirke til opretholdelse af god ro og orden under træningen. 

Foreningens aktive medlemmer må kun med bestyrelsens samtykke repræsentere andre foreninger under Dansk Skøjte Union ved opvisninger og konkurrencer, så længe aktivt medlemstal ikke på lovlig vis er bragt til ophør. 

Intet medlem må på egen hånd anmelde sig til deltagelse i stævner og opvisninger, modtage invitationer eller i det hele taget forhandle om deltagelse i sådanne arrangementer. Medlemmerne skal henvise eventuelle interesserede indbydere til forhandling med foreningens formand. 


4.

Medlemmer bliver placeret på de hold, som deres færdigheder og kunnen efter trænernes vurdering svarer til. 

Ved indmeldelse betales et indskud på kr. 25,00. Samtidig betales for aktive medlemmer kontingent for indmeldelses- måneden. 

Træningskontingentet fastsættes af bestyrelsen for en sæson ad gangen under hensyntagen til udgifterne ved instruktion, baneleje m.v. og kan fastsættes forskelligt for forskellige grupper af medlemmer efter arten og omfanget af den træning, de deltager i. 

Passive medlemmer betaler kr. 100,00 pr. sæson. 

Kontingentet betales for aktive medlemmer månedsvis forud. Restance udover forfaldsmåneden medfører tab af med- lemsrettighederne. Berigtiges restancen ikke inden udgangen af den følgende måned, slettes den pågældende som med- lem og kan ikke optages som medlem af foreningen på ny uden at restancebeløbet + nyt indskud er betalt. Hvor særlige forhold taler derfor, kan bestyrelsen indrømme henstand med kontingentbetalingen i kortere tid. 


5.

Foreningens medlemmer skal, hvis bestyrelsen anser det for muligt, have adgang til foreningens offentlige arrangementer til nedsat pris. 


6. 

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af en formand og indtil 7 bestyrelsesmedlemmer, som vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Mindst ét medlem forudsættes at have særlig tilknytning til foreningens skøjteskoleaktivitet. Formanden vælges for sig. Desuden vælges på generalforsamlingen op til 2 suppleanter til bestyrelsen, samt en revisor og en revisorsuppleant. 

Enhver person, der er villig til at yde en indsats for foreningens formål, er valgbar til bestyrelsen. Foreningen forpligtes udadtil ved formandens og/eller kassererens underskrift. 


7.

Foreningen kan antage lønnet medhjælp til varetagelse af foreningens kontorforretninger og træning. Ansættelse af 

personale i funktionærforhold skal godkendes af generalforsamlingen. 


8.

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet føres af den, bestyrelsen udpeger dertil, og det revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 


9.

Generalforsamlingen kan på forslag af bestyrelsen udnævne æresmedlemmer eller livsvarige medlemmer af foreningen. 


10.

Bestyrelsesmedlemmer er fritaget for at erlægge medlemskontingent. Udtræder et af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer i årets løb af bestyrelsen, erstattes vedkommende af suppleanten. Afgår formanden, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 


11.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den indkaldes ordinært skriftligt til foreningens stemmeberettigede medlemmer med 10 dages varsel til afholdelse inden den 15. marts. 


12.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis det skønnes nødvendigt, eller efter skriftlig begæring af mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel. 

Stemmeret på foreningens generalforsamling har: 

- Aktive medlemmer, der er fyldt 14 år, 

- Forældre med børn under 14 år, forudsat at de er passive medlemmer, 

- Bestyrelsesmedlemmer. 

- Familiehold har 1 stemme, d.v.s. 1 stemme pr. familie. Medlemmer, som er i kontingentrestance, har ingen stemmeret. 


14.

Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden: 

Valg af dirigent. 

Formanden aflægger beretning til godkendelse 

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

Behandling af indkomne forslag 

Valg af formand 

Valg af indtil 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Eventuelt. 


15. 

På enhver generalforsamling kan der kun træffes beslutning om de på dagsordenen opførte sager. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts s.å. 


16.

Enhver sag afgøres på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er forslaget bortfaldet. For ændring af lovene kræves dog mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. 


17.

Foreningen kan ikke opløses, såfremt en fjerdedel af dens medlemmer stemmer for dens beståen. I tilfælde af foreningens opløsning skal dens midler og formue skænkes til dansk idræt, dog skal ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S returneres til spillestedets kommunale fritids- og kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.